Klemensker Idrætsforening

Vedtægter


Vedtægter 2020, underskrevet (0.8 Mb)
 

 
§ 1 FORENINGENS NAVN/ADRESSE:
 
Foreningens navn er Klemensker Idrætsforening.
Foreningen er stiftet den 17. november 1983 ved en sammenlægning af 2. kreds
Klemensker Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforening (stiftet i 1869) og
Klemensker Idrætsforening (stiftet i 1932).
Foreningens hjemsted er 3782 Klemensker, Bornholms Regionskommune.
Foreningens hjemmeside: www.klemensker-if.dk
Foreningens CVR-nr:  32820514
                  
 
§ 2 FORMÅL
 
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel og sundhed i Klemensker og omegn. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
§ 3 TILHØRSFORHOLD
 
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er dermed underkastet disse organisationers vedtægter.
 
§ 4 MEDLEMSFORHOLD
 
Stk.1 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
 
Stk. 2 Som aktivt medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 
 
Stk. 3 Som passive medlemmer (støttemedlemmer) kan optages alle. Passivt medlemskab giver adgang til foreningens arrangementer, men ikke ret til at dyrke foreningens aktiviteter.
Stk. 4 Som æresmedlemmer udnævnes medlemmer, der i en længere årrække har virket for foreningens gavn og trivsel. Udnævnelse af æresmedlemmer skal godkendes af en enig hovedbestyrelse og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen. Æresmedlemmer har fri adgang til at deltage i foreningens arrangementer/aktiviteter af enhver art.
Stk. 5 Aktivitetsudvalgene kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Hovedbestyrelsen skal godkendt udelukkelsen på førstkommende møde. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Medlemmer, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen, når det skyldige beløb er betalt.
§ 5 FORENINGENS LEDELSE
 
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af a) fællesformand, b) næstformand, c) sekretær, d) kasserer e) mindst et menigt bestyrelsesmedlem og f) formændene for aktivitetsudvalgene (eller ved forfald deres stedfortrædere). Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
 
Stk. 2 Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af fællesformanden, næstformanden, sekretæren, kassereren og mindst et menigt bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget kan ikke være valgte medlemmer af et aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden. De to suppleanter deltager såvidt muligt i forretningsudvalgets møder, dog uden stemmeret.
Stk. 3 Aktivitetsudvalgene ledes af en udvalgsbestyrelse på mindst tre medlemmer, der konstituerer sig selv. Aktivitetsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, råder selvstændigt over egne pengemidler og har selvstændigt regnskab under ansvar over for bestyrelsen. Aktivitetsudvalgene har pligt til at holde bestyrelsen og forretningsudvalget orienteret om arbejdet i udvalgene.
Stk. 4 Nye sportslige udvalg skal godkendes midlertidigt af bestyrelsen, hvorefter endelig godkendelse kan finde sted på førstkommende generalforsamling.
Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte ikke-sportslige udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Disseudvalg/arbejdsgrupper arbejder under ansvar over for bestyrelsen og råder ikke over egen økonomi.
Stk. 6 Vedtagelse i bestyrelse og udvalg kræver at over halvdelen af de fremmødte stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7Alle forretningsudvalgsmedlemmer har ret til at overvære møderne i aktivitetsudvalgene, dog uden at have stemmeret.
Stk. 8 Der føres beslutningsprotokol over vedtagne beslutninger i både forretningsudvalg og bestyrelse.
 
§ 6 VALG
 
Stk. 1 Fællesformanden vælges for ét år ad gangen, alle øvrige for to år, to i lige år og to i ulige år.
 
Stk. 2 For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændige aktivitetsområder, vælges en udvalgsbestyrelse i henhold til § 5.
Valgperioden er 2 år, og medlemmerne er på valg på skift i lige og ulige år. Suppleanter vælges for 1 år
Valgene foregår på medlemsmøder i de enkelte afdelinger før generalforsamlingen på et tidspunkt, der passer den enkelte afdeling bedst. Generalforsamlingen underrettes om valgene.
 
Stk. 3 Valgbar til aktivitetsudvalg er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Dog skal formanden altid være fyldt 18 år
Valgbar til forretningsudvalget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
 
§ 7 KONTINGENT
 
Stk. 1 Kontingent fastsættes af de enkelte aktivitetsudvalg. Kontingent godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Valgte udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer samt ledere og trænere betaler et kontingent, der fastsættes af det enkelte udvalg.
Stk. 3 Medlemmer af forretningsudvalget og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk. 4 Skyldigt kontingent kan medføre udelukkelse af foreningen jfr. § 4, stk. 5
 
§ 8 HÆFTELSER OG KRAV
 
Stk. 1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken foreningen alene hæfter med sin formue.
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen.
Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 9 GENERALFORSAMLINGEN
 
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden udgangen af april måned og annonceres med mindst 14 dages varsel. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.
Stk. 3 Aldersgrænsen for stemmeberettigede medlemmer fastsættes til 15 år. Børn under 15 år kan repræsenteres af deres forældre/værge.
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Stk. 5 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 6 Bestyrelsens beretning samt udvalgsberetninger skal være tilgængelige på Klemensker Idrætsforenings hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 7 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretninger samt kåring Årets KIF’er og Årets Ildsjæl samt evt Æresmedlemmer.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
6. Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent.
7. Valg
a) Valg af forretningsudvalg
 b) Orientering om valg til aktivitetsudvalgene (valgperiode 2 år, suppleanter 1 år).
       c) Valg af revision, én hvert år for en periode på 2 år.
 d) Valg af suppleanter (to til forretningsudvalg og én for revisor, alle for 1 år).
8. Eventuelt
 
§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling (§ 9.1)
 
§ 11 TEGNINGSRET
 
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse eller foreningens generalforsamling.
 
§ 12 REGNSKABSÅR
 
Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12. Senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne
§ 13 FORENINGENS OG/ELLER UDVALGENES OPLØSNING
 
Stk. 1 Nedlæggelse af sportslige udvalg godkendes midlertidigt af bestyrelsen, hvorefter endelig nedlæggelse kan finde sted på den førstkommende generalforsamling. Udvalgets formue tilfalder hovedforeningens kasse.
 
Stk. 2 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse i §10).
Stk. 3 I tilfælde af foreningens ophør oprettes der på den afsluttende generalforsamling en fond, som overtager foreningens evt. formue og ejendele. Fonden udlodder midlerne til almennyttigt ungdomsarbejdeeller andre velgørende formåli det tidligere Klemensker Sogn.
 
 
§ 14 SÆRLIGE FORPLIGTIGELSER
 
Stk. 1 Da foreningen er berettiget til at afgive våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
Stk. 2 Det påhviler foreningens ledelse at påse, at lovgivningen omkring pædofili overholdes. Samtlige trænere/ledere, der omgås børn under 15 år, er forpligtigede til at udfylde den såkaldte børneattest, der indsendes til kontrol hos Rigspolitiets Kriminalregister.
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen
den 1. juli 2020…………………………………..
Henrik Ipsen, dirigent

 
……………………………………..
Bo Sonne, formand
 
 
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Støt vores sponsorer
- de støtter os.


Kalender
Besøg vores side
Formand Bo Sonne mobil 30663227 / Bank 4720-0001184431 CVR.NR 32820514