Dagsorden for generalforsamling
i Klemensker Idrætsforening/2. kreds
onsdag den 12. marts 2008
 
 1. Valg af dirigent
   
 2. Valg af stemmetællere
   
 3. Aflæggelse af beretninger
  a. Fællesformanden
  b. Atletik/petanque
  c. Badminton
  d. Fodbold
  e. Gymnastik og folkedans
  f. Håndbold
  g. Skydning
   
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
   
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
   
 6. Fremlæggelse af budget for 2008 – herunder fastsættelse af kontingenter
   
 7. Valg af forretningsudvalg
  a. Formand:
  Gunni Andersen                                                    villig til genvalg for 1 år

  b. Bestyrelse:
  Irene Ingvorsen, kasserer                     villig til genvalg for 2 år
  Ivan Hansen, næstformand
  Kjeld Lundbæk, sekretær
  Jacob Kofoed Dam                              villig til genvalg for 2 år
   
  c. Suppleanter:
  Keld Mortensen                                                    villig til genvalg for 2 år
  Kenny Nielsen

   
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Poul Kofod                                          villig til genvalg for 2 år
  Ulf Rønne Hansen

  Suppleant: Dan Madsen                      villig til genvalg for 1 år

   
 9. Orientering om valg til afdelingsudvalgene:

  Atletik:                               Gert Sørensen           
                                             Tommy Rasmussen
                                            Tommy Andersen      genvalgt for 2 år
                                            
Badminton:                        Jacob Nissen              genvalgt for 2 år        
                                           Torben Holm             
                                           Pia Grønvall               genvalgt for 2 år
                                           Lone Kristoffersen     nyvalgt for 2 år
vacant                        1 år                            

Fodbold:                             Henrik Schwarz         
                                           Kim S. Hansen          
                                           Henrik Kofod             genvalgt for 2 år
                                           Ole Lundbæk              genvalgt for 2 år        
                                           Kristian Ager             nyvalgt for 1 år
                                           Laila Ingildsen            nyvalgt for 2 år

Gymnastik:                        Lone Kristoffersen     genvalgt for 2 år
                                           Torben Hansen, sekr.
                 Vibeke Dellgren, nf.   genvalgt for 2 år

Carina Højegaard       genvalgt for 2 år

                                                                 Margit Rasmussen
                                                    Tommy Andersen
Keld Olsen
Susanne Tolstrup (suppl.)
 
Håndbold:                          Dennis Raun              genvalgt for 2 år
                                               Yvonne Dam             
                                   Mie Kofod Hansen     genvalgt for 2 år
Bettina Pedersen       
Lars Andersen            genvalgt for 2 år

Monica Folkmann

Hanne Bager             
Ragna Christensen (suppl.)
 
Skydning:                           Henrik Ipsen, fmd.     valgt for 1 år
Niels Pedersen, nf       valgt for 2 år
Tom Jørgensen, kass. valgt for 2 år
Henrik Jensen             valgt for 1 år
Michael Stubholm      valgt for 2 år


Suppleanter:
Stig Kofod                  valgt for 2 år
Jan Erik Hansen         valgt for 1 årFlg. udvalgsmedlemmer er stoppet ved udgangen af 2007 :
Atletik/petanque: Lonni Olsen
Badminton: Kirsten Hansen og Claus Tranberg
Fodbold: Linda Mertz og Jonny Nielsen
Gymnastik: Ingen
Håndbold: Monica Folkmann afløste i løbet af året Bo Folkmann
Skydning: Hele udvalget er blevet omorganiseret efter ønske fra FU.
Jens Andersen og Viktor Jensen er udgået.
 
 
 
 1.  Eventuelt
 
 
 
 
 
Referat fra generalforsamlingen
i hallen onsdag den 12. marts 2008

 
Gunni Andersen (GA) indledte generalforsamlingen med at udtale mindeord over fem medlemmer og/eller KIF-ledere i 2007, som afgik ved døden i 2007:
 • Else Grønbjerg (59) – aktiv i håndbold, badminton og petanque. Banko- og cafeteriamedhjælper. Medlem af håndboldudvalget 1993-95
 • Axel Kure (74) – kasserer og bestyrelsesmedlem i Klemensker IF indtil sammenlægningen i 1983. Gymnastikleder i 2. kreds og i mange år fodboldtræner i ungdomsafdelingen. Banko- og cafeteria-medhjælper m.m. BBUs æresnål i 1982 og æresmedlem i KIF/2. kreds i 1994
 • Gert Jørgensen (64) – fodboldtræner og dommer. Bankomedhjælper og medlem af fodbold-udvalget 1986-89
 • Keld Rohde Nissen (49) – medlem af bestyrelsen 1993-99 og 2001-2006, formand 1994-99 og kasserer 2001-06. Årets KIF’er i 2006
 • Henry Ipsen (90) – pedel på Klemensker Skole 1959-83 og en god ven af KIF/2. kreds 
Valg af dirigent: Kjeld Lundbæk (KL), der straks konstaterede, at GF var lovligt indvarslet
 
Valg af stemmetællere: Kim Hansen og Michael Rønne Hansen
 
 
 
Beretninger:
Gunni Andersen aflagde hovedbestyrelsens beretning for aktiviteterne i 2007
 
GA afsluttede beretningen med at udnævne et nyt æresmedlem, John Hansen, som tak for hans indsats for ikke mindst banko- og fodboldafdelingen, men også loppemarkedet m.m. siden midt i 1970’erne.
GA overrakte desuden pokaler og blomster til Årets KIF’er, Ivan Hansen, især for hans arbejde omkring centret på Lindevej, og Årets Ildsjæl, fodboldtræneren Katrine Schwarz, for hendes arbejde med især de helt unge piger i klubben i en længere årrække. 
 
 
Udvalgsberetningerne blev forelagt af Gert Sørensen (ATL), Pia Grønvall (BAD), Henrik Schwarz (FOD), Lone Kristoffersen (GYM) og Monica Folkmann (HÅN).
 
KL redegjorde for situationen omkring skytteafdelingen og formanden Viktor Jensens tilstand efter et voldsomt færdselsuheld. FU havde bedt afdelingen om at udpege en ny bestyrelse, hvorefter Henrik Ipsen (HI) er ny formand. HI takkede for opbakningen fra FU og glædede sig til arbejdet, idet han fandt, at afdelingen med 40 medlemmer stadig har sin berettigelse.  
 
Regnskab og budget:
Kasserer Irene Ingvorsen (II) gennemgik regnskabet, der balancerede med et mindre underskud på 9.959 kroner. Budgettet for 2008 udviste et underskud på 34.700 kroner, hvilket II begrundede med forventede investeringer i et nyt trimlokale i KIF-centret på Lindevej. Regnskab og budget blev godkendt.
 
Behandling af indkomne forslag:
Ingen
 
Valg:
 
Valg af formand:
Gunni Andersen modtog kun genvalg for en et-årig periode, idet han på grund af sine arbejdstider på mejeriet ikke kan afse tid til at deltage i aftenmøder i ønsket omfang.
 
Valg af FU-medlemmer:
Irene Ingvorsen og Jacob Kofod Dam genvalgtes for 2 år.
 
Valg af suppleanter: Keld Mortensen genvalgtes for 2 år.
 
Valg af revisorer:
Poul Kofod genvalgtes for 2 år
 
Valg af revisorsuppleant:
Dan Madsen genvalgtes for 1 år
 
Valg af udvalgsmedlemmer:
Alle valg blev godkendt jfr. den udsendte dagsorden
 
 
Eventuelt:
 
Irene Dunker (ID) beklagede, at folkedans ikke var omtalt i beretningen fra gymnastikudvalget. Der er 12 dansere tilbage, og med seks spillemænd er det vel et spørgsmål, hvor længe det kan forsvares. Selv om spillemændene også bruger folkedansen i Klemensker som en træningsaften.
 
Kristian Ager (KA) mente, at man burde samarbejde mere med lærerne på skolen for på den måde at rekruttere nye medlemmer til f.eks. atletik. Flere i forsamlingen mente, at det var forsøgt flere gange, men uden held, fordi gymnastiklærerne ofte ikke har en idrætslige baggrund.
 
Henrik Schwarz (HS) og Kristian Ager (KA) opfordrede til at rette henvendelse til SSP for at undgå mere hærværk på foreningens ejendom på stadion. KL oplyste, at det allerede står på FUs dagsorden. HS opfordrede KIF/2. kreds at få et medlem med i det fælles SSP-udvalg i skoledistrikt Nordbornholm.
 
Pia Grønvall (PG) spurgte til problemerne med det kolde vand i bruserne. GA redegjorde for sagen, der har været for længe om at blive løst, og opfordrede alle til at reagere straks, hvis der er ting, der ikke fungerer. Ret henvendelse til FU eller cafeteriavagten, som derefter vil formidle den videre.
 
Hans Hansen (HH) efterlyste i samme forbindelse en bedre instruktion i betjeningen af vand og varme- forsyningen på Lindevej, så brugerne selv kan skrue op og ned efter behov. PG nævnte, at det også er et problem, at der er for koldt i lokalerne, når dagplejerne mødes på Lindevej en gang om måneden.
 
Emely Nielsen (EN) foreslog at indrette rygerum i hallens to omklædningsrum i forbindelse med påske-festen, da hun havde hørt om folk, der ville blive hjemme på grund af rygeforbuddet. GA svarede meget præcist, at det ikke kan lade sig gøre, fordi rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, også de to omtalte omklædningsrum.
 
ID mindede om, at den 15. marts er sidste frist for ansøgning af haltider for 2008/09. Det kom bag på de berørte afdelinger. ID redegjorde for den nye procedure omkring fordeling af haltider i de kommunale haller og opfordrede foreningerne til at nedsætte en brugerbestyrelse, så man lokalt kan enes om time-fordelingen, før den sendes ind til kommunen. Der er for mange ubenyttede haltider i Klemensker-hallen, som det ser ud i dag, mente hun.
 
ID påpegede også muligheden for at få flere timer i gymnastiksalen. Ungdomsskolen har første prioritet, men benytter US ikke salen fuldt ud, kan idrætsforeningen pr. 1. september gøre krav på evt. ubenyttede timer.
 
ID tilbød også sin assistance vedrørende arbejdet med at indrette et nyt trimrum på Lindevej – et arbejde, der i 2007 blev forsinket og udskudt på grund af den usikre fremtid for Klemensker Skole.
 
 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.55
Generalforsamlingen havde samlet 36 deltagere
GA afsluttede med at uddele vingaver til dirigenten og de to revisorer
 
 
 
Referat udsendt den 13. marts


Kjeld Lundbæk, sek.
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431