Generalforsamling den 16. marts 2016


                      Valg af dirigent: Bjarne Reimer Hansen                                          

                      Valg af stemmetællere: Tommy Andersen og Kim Stenfeldt           

 
 1. Aflæggelse af beretninger, herunder kåring af
  Årets KIF’er/Årets Ildsjæl (Evt. æresmedlem)


  a. Fællesformanden                            Kjeld Lundbæk                                       
  b. Badminton                                      Kjeld (afbud fra Erling F.)
  c. Fitness                                             Nina Sonne                                              
  d. Fodbold                                         Kim Stenfeldt                                         
  e. Gymnastik/Folkedans                     Tommy Andersen                                    
  f. Petanque & Motion                        Gert Sørensen                                          
  g. Skydning                                        Henrik Ipsen                                            
   
 2. Det reviderede regnskab            Ulla Ipsen / Godkendt
   
 3. Behandling af indkomne forslag (se noter)  Godkendt
   
 4. Fremlæggelse af 2016-budget,
  herunder kontingenter                Ulla Ipsen / Godkendt u.b.              
   
 5. Valg af forretningsudvalg

  a. Formand (på valg hvert år)                                  
  Kjeld Lundbæk                                  Nyvalg: Henrik Schwarz
  b. Øvrige medlemmer for 2 år
  Ivan Hansen, næstformand                                                           
  Irene Ingvorsen, kasserer                   Genvalgt                                                  
  Ulla Ipsen                                                                                      
  Jacob Kofoed Dam                            Nyvalg: Yvonne Dam
  Valg af nyt medlem                           Kjeld Lundbæk for ét år                         

  c. Suppleanter (på valg hvert år)
  Yvonne Dam og Torben Dam            Jacob Dam (nyvalg) og Torben Dam (genvalg)            

                                                                                   
 6. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleant (1 år)

  Poul Kofod                                                             
  Ulf Rønne Hansen                              villig til genvalg                  Genvalgt                            
  Suppleant: Michael Rønne Hansen    villig til genvalg                  Genvalgt
                                       
   
 7. Orientering om valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

  PETANQUE & MOTION
  Gert Sørensen, Tommy Andersen og Bjarne Reimer Hansen (2)

  BADMINTON:
  Michael Rønne Hansen, Erling Frederiksen (2) og Torben Hansen (2)

  FODBOLD:
  Kim Stenfeldt og John Koch Jensen

  GYMNASTIK:
  Tommy Andersen, Keld Olsen, Lone Kristoffersen (2) og Carina Højegaard (NY/2)

  SKYDNING:
  Valdemar Pedersen, Henrik Harboe Jensen, Tom Jørgensen (2), Teddy Dahl (2) og Henrik Kofoed (NY/2).
  Suppleant: Niels Pedersen (1)

  FITNESS:
  Kirsten Sonne (2), Nina Sonne (2), Irene Dunker (2), Karen Margrethe Hansen (2), Marianne Nissen, Annika Elleby og Jytte Jensen. Suppleanter: 1. Carina Højegaard (1) og 2. Harry Olsen (1)


  Flg. udvalgsmedlemmer er afgået ved udgangen af 2015:
  Fodbold: Tina Wester Dam
  Gymnastik:
  Heidi Sørensen
  Skydning: Henrik Ipsen   
 8. Eventuelt

  Kjeld overrakte afskedsgave til HB-medlem Henrik Ipsen og mindede om, at det er udvalgenes ansvar, at menige udvalgsmedlemmer også får en gave, når de stopper
 
 
 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen
den 16. marts 2015

 
§ 5 FORENINGENS LEDELSE
 
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af a) fællesformand, b) næstformand, c) sekretær, d) kasserer e) menigt bestyrelsesmedlem og f) formændene for aktivitetsudvalgene (eller ved forfald deres stedfortrædere). Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
 
Stk. 2 Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af fællesformanden, næstformanden, sekretæren, kassereren og det menige bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget kan ikke være valgte medlemmer af et aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden.
 
 
Teksten foreslås ændret til:
 
 
§ 5 FORENINGENS LEDELSE
 
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af a) fællesformand, b) næstformand, c) sekretær, d) kasserer e) mindst et menigt bestyrelsesmedlem og f) formændene for aktivitetsudvalgene (eller ved forfald deres stedfortrædere). Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
 
Stk. 2 Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af fællesformanden, næstformanden, sekretæren, kassereren og mindst et menigt bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget kan ikke være valgte medlemmer af et aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden. De to suppleanter deltager såvidt muligt i forretningsudvalgets møder, dog uden stemmeret.
 
 
 
Forslaget giver mulighed for at vælge mere end 5 medlemmer til forretningsudvalget, stationært eller efter behov i kortere perioder.
 
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.
 
 
Bjarne Reimer Hansen, dirigent   /   Kjeld Lundbæk, formand
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431