Generalforsamling i Klemensker Idrætsforening onsdag den 14. marts 2018Velkommen til generalforsamling i Klemensker Idrætsforening.

Jeg har i år valgt en lidt utraditionel start på min beretning. Normal afsluttes en beretning med at takke bestyrelses og aktivitetsudvalgene for det år der er gået. Det laver jeg om på i år.

Derfor vil jeg begynde min beretning med først at takke Forretningsudvalget for et fantastisk engagement og for jeres dejlige måde at være på. Det er utroligt motiverende at arbejde sammen med mennesker, som i den grad brænder for frivilligt arbejde. Møderne foregår altid i en god tone, hvor vi giver plads til hinandens holdninger. Naturligvis er vi ikke altid enige, hvilket kun er positivt, for på én måde formår vi alle at udvikle os og skabe nye ideer og dermed kunne tilbyde nye og forhåbentligt attraktive tilbud til nuværende og nye medlemmer.

Jeg vil også benytte indledningen til at takke aktivitetsudvalgene/hovedbestyrelsen for et fantastisk samarbejde og også her et imponerende engagement. Nye ideer/tanker bliver altid positivt modtaget og alle er, uden undtagelser, villige til at smøge ærmerne op og bistå med de som det nu har tid og lyst til.

Hvad mere kan en formand forlange!!!!

Det har i den grad været et utroligt spændende år, Idrætsforeningen har været igennem. Vi har i fællesskab forsøgt at sætte nye initiativer i søen for at skabe kendskab til Idrætsforeningen og på den måde øge antallet af vore aktivitetstimer. Det er altid en balancegang, hvor vi både skal have fokus på egne aktivitetstimer, men i ligeså høj grad være opmærksomme på, at antallet at timer, hvor hallen benyttes også øges. Det er ikke noget vi kan ændre på fra den ene dag til den anden. Det kræver hårdt arbejde og vi skal hele tiden skabe nye ideer for at tiltrække nye medlemmer og gøre det attraktivt for de nuværende.

Forårets helt store tilløbsstykke og ny skabning var
REND OG HOP I PRÆSTEMOSEN
Et samarbejde mellem Idrætsforeningen, Klemensker Land- og Byforening, Spejderne, Ungdomsskole, Ride foreningen og Klemensker Svømmebad. Præstemosen var velvilligt stillet til rådighed af Menighedsrådet, så man kan med god samvittighed sige, at alle foreninger var involveret i vores nye tiltag.
Det blev en helt fantastisk dag. Årets formentligt eneste rigtige flotte sommerdag faldt den dag. Der var godt besøgt hele dagen og alle lod til at have nogle hyggelige timer i Præstemosen med kanosejlads, mountainbike, ridning, laserskydning, aktivitetsbane, glidebane og meget mere. Specielt Philips hjemmekonstruerede glidebane var et tilløbsstykke og jeg kan med sikkerhed sige, at alle uden undtagelser havde en fantastisk dejlig dag.

Arrangementet blev afsluttet med fælles grill om aftenen og rigtigt mange havde valgt at deltage.
Ingen tvivl om, at arrangementet gentages i 2018 og der vil indenfor kort tid blive indkaldt til et fællesmøde for alle involverede, så vi kan få sat gang i planlægningen. Konceptet ændres ikke væsentligt i forhold 2017. Der vil dog nok blive foretaget nogle små justeringer, men overordnet set bliver det fuldstændig som sidste år.
Tak til alle de involverede foreninger og de mange frivillige hænder der stilledes sig til rådighed for arrangementet. Sammenhold gør stærk.

I efteråret blev REND OG HOP I PRÆSTEMOSEN ændret til
REND OG HOP I KLEMENSKER HALLEN
Desværre blev det ikke helt den samme succes som i Præstemosen, men arrangementet var alligevel pænt besøgt og specielt skydning havde en travl dag. Ingen tvivl om, at vi gør et nyt forsøg i efteråret 2018 med nogle ændringer således, at vi forhåbentligt kan tiltrække endnu flere besøgende.

Af andre nye tiltag vil jeg kort nævne
- Fodboldfitness
- Hyggefodbold for rigtige mænd
Jeg vil dog overlade til Fodboldafdelingen til at fortælle mere om dette.
Idrætsforeningens mange sociale arrangementer fortsætter ufortrødent med samme flotte succes som tidligere år og der bliver lagt rigtigt mange frivillige timer i at arrangere og afholde børnediskotek, mandefest med mere.

En meget væsentligt indtægtskilde for Idrætsforeningen var igen i 2017
- Genbrugsbutikken
- Banko
- Kræmmermarked
- Loppemarked
Indtægterne her fra er ekstremt vigtige for at Idrætsforeningen kan opretholde det nuværende aktivitetsniveau og forhåbentligt skabe nye aktiviteter.

Nævnte indtægtskilder er i høj grad ensbetydende med, at Idrætsforeningen i 2017 kan præsentere et meget flot resultat. Den del vil jeg dog overlader til kassereren at fortælle mere om.

Samtidig er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på at fastholde de nuværende medlemmer ved at lave arrangementer som henvender sig direkte til og for ungdomsmedlemmerne vedkommende, deres forældre. Nærmere i slutningen af min beretning.
Det er også vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at fastholde vore nuværende ledere og trænere, men vi er i høj grad og nød til, at rekruttere nye trænere og ledere, hvilket er en meget svær og meget tung opgave. Frivillige trænere og ledere hænger ikke på træerne. Desværre og vi er til enhver tid lydhør overfor nye ideer og tiltag til, hvordan vi rekrutterer nye trænere og ledere.
Vi får fortsat positive meldinger om befolkningsfremgang i Klemensker og det gælder også børnefamilier. Det er vigtigt, at vi får fortalt tilflytterne om hvem vi er, hvad vi kan tilbyde og ikke mindst hvor de finder os og kan komme i kontakt med os. Derfor er eksempelvis Præstemose arrangementet

3
vigtigt, men alle arrangementer der afholdes i Klemensker er vigtige for at skabe kontakt til tilflytterne. Det er hos dem vi rekrutterer nye medlemmer og hvem ved, måske også en træner/leder eller 2.
Vi må fortsat konkludere, at der stadig er rigtigt mange børn i Klemensker, hvilket også en fuld belagt børnehave vidner om.

Medlemsfordele
Klemensker Idrætsforening har indgået en samarbejdsaftale med Brændesgårdshaven, således at medlemmer, familie med flere kan købe billige sæsonkort til Brændesgårdshaven frem til 31. marts 2018. Oplysninger om hvordan, findes på vores hjemmeside.
Vi mener vi har lavet en rigtig god aftale, som kommer alle vores medlemmer til gode og betyder, at vi i løbet af foråret kan tilbyde et hel dags arrangement for ungdomsmedlemmer, søskende og forældre inkl. transport fra Klemensker Hallen til Brændesgårdshaven. Der vil bliver informeret nærmere omkring dette arrangement senere på foråret.

Energirenoveringspulje
I starten af 2018 blev Ivan Hansen opmærksom på, at det var muligt at ansøge om tilskud fra Regions kommunens energirenoveringspulje. Vi har gennem det seneste år haft et stort ønske om at renovere taget på Klemensker Idræts- og Fritidscenter, ligesom vinduerne i høj grad trængte til en udskiftning.
Ivan har derfor ansøgt puljen om midler, hvilket er blevet bevilliget i alt ca. 350.000,-. Det betyder, at vi allerede i løbet af foråret skifter vinduerne og renoverer taget. Fantastisk og stort tak til BRK.

Fremtiden
Hvad skal der så ske i 2018. Vi har flere ideer i støbeskeen. Vi kan dog med sikkerhed sige, at der blive lavet et arrangement for trænere/ledere i stil med 2017. Derudover bliver der arrangeret et tur for ungdomsmedlemmer, søskende og forældre til Brændesgårdshaven i løbet af foråret. Invitationer udsendes via Conventus. HUSK at tjekke op på, hvordan I får billige sæsonkort. Frist for bestillinger den 31. marts 2018.

Rend og Hop i Præstemosen gentages igen i 2018.
Indenfor meget kort tid tilbyder Idrætsforeningen en aktivitetsaften med flere forskellige aktiviteter. Tidspunkt og opstart er endnu ikke helt fastlagt, men vi skal nok meget snart melde noget ud.
Rend og Hop i Klemensker Hallen gentages naturligvis også.
Så må vi naturligvis ikke glemme at gøre opmærksom på endnu et stort fælles arrangement. Sankt Hans Aften den 23. juni 2018, hvor Klemensker Svømmebad åbner i ny og forbedret udgave. Arrangmentet bliver et samarbejde med Klemensker Land- og Byforening, Klemensker Idrætsforening og selvfølgelig Klemensker Svømmebad. Det bliver en festdag.

2018 vil uden tvivl blive en spændende år med mange spændende aktiviteter og ligeså mange udfordringer, men jeg er sikker på, at både Forretningsudvalget og Aktivitetsudvalgene er klar til at tage endnu en tørn.

4
Afslutning
Til slut skal der lyde en stor tak til trænere, ledere og de mange forældre, som har valgt at bruge en del af deres fritid på give en hånd med i Idrætsforeningen.
Tak til alle frivillige i Bankoafdelingen, som gør et stort stykke arbejde for at samle midler til en til tider hårdt økonomisk presset Idrætsforening.
Tak til Loppesamlerne, som hele året yder en stor indsats med at indsamle og holde styr på alle lopperne.
Tak til genbrugsdamerne og deres mange hjælpere, som kan se tilbage på et år, hvor de har været med til at skaffe Idrætsforeningen et flot regnskabsmæssigt resultat.
Tak til Maiken og Mads, Kræmmermarkedet, med det store arbejde der ligger i at arrangere og stable kræmmermarkederne på benene.
Tak til sponsorer og alle andre samarbejdspartner.
Henrik Wraae Schwarz
formand for Klemensker Idrætsforening
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431