Formandens beretning 2017

2017 har været et år, hvor vi i udvalget har arbejdet med nogle fokusområder.

Først og fremmest har vi været optaget af, hvordan vi sætter vores medlemmer i højsædet. Det skal være rart at komme i KIF-Fitness. Uanset om man træner ofte eller sjældent, vil vi gerne, at medlemmerne føler et tilhør til stedet. Der skal være en god atmosfære, og der skal være plads til alle. Vi har tilrettet vores ”husregler” så de er blevet mere tidsvarende, og i dagligdagen forsøger vi som udvalg og instruktører at være synlige på den gode måde. Vi vil gerne hjælpe og vejlede – uden at det skal virke som utidig indblanding. Men vi har også en forventning om, at de henstillinger, vi måtte komme med, bliver fulgt.

Vi har et stort ønske om, at medlemmerne får mest muligt ud af deres træning. Og det uanset om de kommer for at øge styrke, muskelmasse, alment velvære eller sociale relationer. Det er vores instruktørers fornemmeste opgave at sikre dette. Derfor ser vi det i udvalget som en meget vigtig udfordring, at der er fælles ”fodslaw” hele banden imellem. Vi skal følge den samme retning og være loyal overfor denne.

Det er så udvalgets opgave, at styrke instruktørernes engagement. Det skal vi gøre ved at vise den anerkendelse, deres frivillige indsats berettiger til. Vi skal være gode til at formidle vores budskaber og begrunde beslutninger, så de giver mening. Det kan aldrig gøres godt nok; men vi skal arbejde for, at alle føler sig som en del af holdet. Og så skal instruktørerne naturligvis have adgang til den opkvalificering, de måtte ønske.

Hvad angår de fysiske rammer i Centret, er det primært indretning og rengøring, vi beskæftiger os med. Der er rigtig mange medlemmer, der benytter lokalerne hver dag, og vi mener efterhånden, vi er kommet i mål med det optimale rengøringsniveau i forhold til de aktuelle ressourcer.

I løbet af efteråret fik vi opstillet en thorax-trainer – dette på initiativ af skivennerne, som har lånt den af skiforbundet. Den har været til glæde for nogle, og til stor gene for andre pga. støjniveauet. Udover denne udfordring synes vi faktisk, at den nuværende indretning af lokalerne fungerer rigtig godt. Det er begrænsningens kunst – hvis vi har nye ønsker til materiel, betyder det, at noget andet skal ud!

Vi har i det forløbne år arbejdet med kontingent-strukturen, og det er fortsat vores holdning, at medlemmer, der kontinuerligt fornyer deres medlemskab hvert år, skal honoreres for dette. Derfor holder vi fast i, at der er en rabat på 200 kr. årligt ved uafbrudt medlemskab. Derudover har vi besluttet at give mulighed for gæstemedlemskab efter en fast prisliste, således at vi ikke behøver forholde os til individuelle forespørgsler og behov.

Hen over 2017 er vi kommet nærmere en løsning, hvor det er udvalget selv, der står for administration af nøglebrikker. Det giver helt klart et bedre billede af den virkelighed, vi arbejder i – og giver os mulighed for at agere hurtigere. Af samme årsag er det fremover et udvalgsmedlem, der kontaktes ved ønske om indmeldelse og prøvetime i vores forening.

At disse opgaver fremover varetages af udvalget, er ikke et udtryk for, at vi ikke anerkender den store arbejdsindsats, der er lagt af hhv. Irene Ingvorsen og Poul Kofod. I har ved at løfte disse opgaver, friholdt udvalget til andre opgaver. Der skal derfor lyde en stor tak til jer begge for jeres arbejde!

I oktober deltog vi sammen med resten af idræts-foreningen i ”Rend og Hop i Hallen” – vi var flere involverede i arrangementet end der var besøgende. Men det var en hyggelig dag, hvor vi fik snakket lidt med de andre frivillige i KIF. I det omfang, vi kan stille med folk, deltager vi gerne i sådanne arrangementer for at promovere KIF-Fitness.

Til slut skal lyde en stor tak til alle, der gør Fitness-afdelingens aktiviteter mulige. Tak til udvalg, instruktører og hjælpere – uden jer hænger det ikke sammen!
 
 
Klemensker IF / formand Henrik Schwarz mobil 20214753 / Bank 4720-0001184431